ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ „АРМА"

16.03.2016

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ „АРМА”

(місцезнаходження товариства: 03151, м. Київ, вулиця Смілянська, будинок 10/31)

Повідомляємо, що 25 квітня 2016 року о 10 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вулиця Смілянська, будинок 10/31, кабінет № 11, відбудуться чергові річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРМА" (далі за текстом „Товариство”).

Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 09 год. 20 хв. 25 квітня 2016р.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 09 год. 50 хв. 25 квітня 2016р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, – станом на 24 годину 19 квітня 2016р.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Обрання лічильної комісії чергових річних загальних зборів Товариства.

2. Обрання голови та секретаря чергових річних загальних зборів Товариства.

3. Затвердження регламенту роботи чергових річних загальних зборів Товариства.

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015р.

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015р. з врахуванням вимог, передбачених законом.

6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015р. і прийняття рішення за наслідками його розгляду.

7. Звіт Правління Товариства за 2015р. і прийняття рішення за наслідками його розгляду.

8. Звіт Ревізора Товариства за 2015р. і прийняття рішення за наслідками його розгляду.

9. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

10. Обрання Ревізора Товариства.

11. Затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором, обрання особи, яка уповноважується на підписання вказаного договору з Ревізором.

12. Внесення змін до статуту і приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства.

13. Затвердження статуту Товариства у новій редакції та його державна реєстрація.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з матеріалами за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 10-00 год. до 12-00 год. у кабінеті департаменту правового забезпечення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор департаменту правового забезпечення Товариства Бориславський В.А. Телефон для довідок (44) 230-70-20.


© 2010-2018 Страхова Компанія "АРМА"