Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів 10.04.2017 р.

09.03.2017

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНIЯ «АРМА»

(код за ЄДРПОУ: 21265671, місцезнаходження: 03151, м. Київ, вул. Смілянська, 10/31)

  повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться

10 квітня 2017 року о 10:00 годині за адресою:

м. Київ, вулиця Смілянська, будинок 10/31, каб.№ 11.


 Перелік питань проекту ПОРЯДКУ ДЕННОГО та проекти рішень:

1. Обрання  голови та  членів лічильної  комісії  зборів.

Проект рішення: Обрати Головою лічильної комісії Бабич Тетяну Миколаївну, членом лічильної Притулу Наталію Василівну, членом лічильної комісії Ткаченко Людмилу Володимирівну.

2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

Проект рішення: Обрати Головою зборів Сiвкова Сергiя Вiталiйовича, Секретарем зборів – Сівкова  Віталія Семеновича. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):

·         Оголошення питання порядку денного та проекту рішення до 5 хвилин;

·         Виступ доповідача з питання порядку денного до 15 хвилин; 

·         Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та ін.) до 10 хвилин;

·         Голосування з питань порядку денного до 5 хвилин;

·         Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

·         Рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

·         Збори провести без перерви.

 3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення  бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та  засвідченим печаткою Товариства.

 4. Розгляд звіту Правління про результати роботи Товариства за 2016 рік та затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2017 рік. 

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати роботи Товариства за 2016 рік та основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2017 рік.

 5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік та його затвердження.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.

 6. Розгляд звіту Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік та його затвердження.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.

 7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річний фінансовий результат та баланс Товариства за 2016 рік.

 8. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків за 2016 рік.

Проект рішення: Нерозподілений прибуток станом на 31 грудня 2016 р. у розмірі 22289 тис. грн. направити на формування вільних резервів.

 9. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження голови Наглядової ради Сiвкова Сергiя Вiталiйовича, члена  наглядової ради Сiвкової Iрини Андрiївни, члена Наглядової ради Фетiсова Олега Миколайовича.

 10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: не наводиться, оскільки голосування з цього питання відбуватиметься шляхом кумулятивного голосування. Буде затверджений після отримання заяв від кандидатів у встановлені законодавством строки.

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової  ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів   із членами Наглядової  ради.

Проект рішення: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами та Головою Наглядової ради Товариства. Встановити, що Голові та членам Наглядової ради винагорода сплачується згідно штатного розпису. Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради голову Правління Товариства.

 12. Затвердження у новій редакції внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення: Затвердити у новій редакції Положення про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРМА", Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРМА" Положення про Ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРМА", Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРМА".

 13. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства у новій редакції.

Проект рішення: Затвердити у новій редакції Кодекс корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРМА".

14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом  не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Проект рішення: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на укладення Товариством з 25 квітня 2017 р. по 25 квітня 2018 р. договорів купівлі-продажу робіт, послуг або майна (включаючи цінні папери), за якими Товариство буде виступати покупцем чи продавцем, та коли ринкова вартість предмету таких правочинів буде становити 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 100 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Уповноважити Голову Правління Товариства  на підписання відповідних правочинів.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників здійснюватиметься з 09:20 год. до 09:50 год. за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів складається станом на 24 год. 04 квітня 2017 року. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та  доручення на право представляти інтереси акціонерів на  загальних зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонери Товариства чи їх представники під час підготовки до загальних зборів можуть ознайомитись з матеріалами стосовно загальних зборів у робочі дні з 10.00 до 12.00 год. за адресою: 03151, м. Київ, вул. Смілянська, 10/31 у  кабінеті департаменту правового забезпечення і в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.  Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Бабич Тетяна Миколаївна.

Телефон для довідок: (044) 230-70-20

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.arma-ic.com/news/146

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

175 321

191 591

Основні засоби

6 402

3 737

Довгострокові фінансові інвестиції (інші фінансові інвестиції)

157 286

156 690

Запаси

53

50

Сумарна дебіторська заборгованість

1 433

2 283

Грошові кошти та їх еквіваленти

8 927

26 514

Нерозподілений прибуток

22 289

16 458

Власний капітал

168 159

164 904

Статутний капітал

135 000

135 000

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

5 719

22 724

Поточні зобов'язання

1 443

3 963

Чистий прибуток (збиток)

5 831

(20 049)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

90 000 000

90 000 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

26

33

 

 

© 2010-8514 Страхова Компанія "АРМА"